Newspaper Archive of
Heritage Florida Jewish News
Fern Park , Florida
Lyft
February 29, 1980     Heritage Florida Jewish News
PAGE 4     (4 of 8 available)        PREVIOUS     NEXT      Full Size Image
 
PAGE 4     (4 of 8 available)        PREVIOUS     NEXT      Full Size Image
February 29, 1980
 

Newspaper Archive of Heritage Florida Jewish News produced by SmallTownPapers, Inc.
Website © 2019. All content copyrighted. Copyright Information.     Terms Of Use.     Request Content Removal.
Page 4. HERITAGE. Florida Jewish News. February 29, 1980 IN CASE YOU DIDN'T KNOW ... Puffin is traditionally a holiday of merriment and mischievity. We add our contribution to this spirit of fun and jokes by intentionally manufacturing the news items and photographs you find on this page. To learn all about our "Purim Put-ons," please turn upside down ... or stand on your head. ... and have a happy Purim! ---- the "sJaqwaw-uou Joj 96'EEI$ '.sJlWLU Joj 'cjE'E ' 1 :apnpu! l!lPej au pasodoJd aql 6u!sn Joj alebS aaj aq_L, "dwn[ iBu!wou e lsBa I IB aHB}, I1!, saaj d!qsJaquJauJ aaoqe umovs s!. flT!l!3ej DD JaTemJealD mau jo 6u! -JapuaJ s, isTiJ v "(oTotld do'l) 7uatunuouJ D)F .L.d "l S,4/l/d :)Dr 'uo!lelJU! ol anp ';eql sl3adxa d!qsJapea I Ja]ua:) 'w!Ao D pue u!as -IBe jo LUJ!j IBJnpa;!qaJB aq}, JOJ UBLUSaHods e Ol 6u!pJo33e . 'lla Se pa[oJd aql JOl s13eu H!u JaLlO JO saq3;e pio6 pIo ariel ol /dde4 aq plnO a/%,. 'Luaql 13BlU03 O1 JIB3 uaplol pa6allR uejo a[3Palou t leUOS -Jad LI!A aUOAUB :lsanbaJ puo 'awop s.6u!pl!n q au pasod -oJd aLl] Jo 15u!Ja^o3-jBa I PlOl e JOj Ile3 Sueld spal]qDJV 'w'e i-'w'd OE:6 woJj Jeq Ja}S/O Ue Se IlaA se '/(ep aq:l 6u!Jnp SleaUJ al/ls-B!jalaje3 aAJaS I1! sap,!l!ae j uaqal!H JaqSoyl 'lUO sJaquJaw qs!a F JOj puod tanp pue Iood 6U!LULU!S B se sjnoq-JJo uo alqno p I1!/ tp!q (sq;eq IBm,!J) BAI!UJ paz!s-a!dw,{Io lsJ g s/quno:) SBllaU!d asnoq OSle I1!, al!s aq/aldoad 000'E ,noqB JOJ Sa!l!IPBJ 6u!u!p JaqSO H papuBdxa se pasn aq UB3 43!4 wn!sBuwX6 pawop looJ-0Ll e aJe 046.u oo4 d aas) saqas JBU!UJ!laJd S :l.3a:l!q3JB jo ore'/JO auo ""., '161u fivpsaupa/yl 6uaauJ pjeo aql u! papnpu I Sll! W a!ll 3 '3:)r Ja),eAJBal: ) aq:l jo ]uap!saJd ol {u!pJO33e 'eaJe all}, U! 4OJ p!dBJ Jo ]qS!l u! ..'sa!I!IPBJ a3.JaS }!unuJuJo3 Jno jo az!s aq}, asBaJ3U!/lsnowJoua, ol suBId jo [U!l!aAun q},! luauJ .a3unouue s ala d "1S paOllOJ 33[" Ja:IB/JBal3 aqJ_ "C uoW /(q pa:13adxa s! 'LpuBJq },LiI.U JOJ all] UJOJJ sauols aAIJ Iu!pnpu! '),uauJd!LIS ,sJIJ a4_ L "{Jnq "sJa),ad 'IS u! auJoq Mau J!a 4] o}, sa3a!d palaqBl llnJaJB3 [u!].lodsuBJ pub 'sa!]BaJ: a3Bad jo uo!]BJqala:) u! /lUO pasn /luaJJn3 '4BJOLlaW 3!1UB6!6 aq:l 6u!IqLUaSSBS!p jo alJoqa u! ac I ii. u!qBl 'suo; /t' lSBal ,e 6u!qlS!a pub lIB1 ),aaj 0 ,noqe 6u!aq SB qBoua W aql paq!Jasap pBq u!qe;l Hoqz'l!,&, },s!OlOaqaJe pa},ou },Bq, p!L S!IOIJB W , "slJno s!uua; s Ja,ua:) aq, o}, lua3e[pB a1!s B O}, WalBsnJa r woJj LIBJOUa W lassauM aql jo uo!]e:lJodsuBJ1 pub asBq3Jnd paz!JOLi]nB SeL I gJO13aJ!p JO pJBoq Jno,, 'S!IOJB W paJ=l ':):)r a],ad "),S a4, jo JO:laJ!p aA!lnaaxa ol Iu!pJo33e ,,'aldoad Jno 6UOLUe spaau asaq aAJaS Jal:igq o], pUB alge!Ja 4 IBn:l!J!ds pub IBJnln:) jno 43!JUa o], Japjo u[,, sa!,!l!3B j :luaJJn3 J!aLll apBJldn /IIB3!isBJp O; suBId pal!a^un Ja:lBJeal: ) pub [JnqgJa]a d ']S u!--/(luno:) SBIlaU! d JO sJa,ua:) A1!UnLULUO:) qs!Mar aql qioq '6u!uaAa ABpsaupaA ),uaLua3unouu B :IU!O[-U03 as!JdJns B u I ,spaakl ienl.u!ds, 00,aaw pauuRld El::)a,[oJkl :s33 SellaU!d &q palnpaq:)s 6u!pe006dD ;)A|SSR W ,,,Jal./]aoTle 7nq Ht "asJno::)JalUl IBmXaJ. IEl.UeUJaJd pal.[lua s! LLIBJ6 -oJd ,au aql "uo.qEz!ue[JO aq, jo aJnlRaj JBln6aJ B auJo3aq II.  sado4 }4 qM JOj a3.Jas 6u.OllO J EladJ dnoJ6 aqJ. 's6uaaua ,eqqeqs JBInaJ s,! JOJ alq!g a Jo pnis a u! an6ole! p au e )laa S!l pa3unou -UB dnoJ D SalU.E J qsa r 0 JapuD al 'Bu!uJuJBJE)OJd m,! u! uauo eb!Bpn r aJouJ a^.aJ ol slJoja pas.aJ u I meJBOJd a00elS salBu!s "S],UaLUa^OLLI qs!ar UB3!JaLU V 19UOLUB q!un tau B sa!j!u6!s uo!:lBWepoJd :IU!O.[HJBLUpUBI aq:l 1BLI:I SJouJnJ UO ]UaUJLU03 0), pau!pap :lJno:) 3!u!qqBa aq ..'d]uno3 S!41 U! uo!lo/tlasuo,3 JO JapBJB43 a41 aZlUO!],nloAaJ I1! aM 'SJalZZn6 so6 asoq}, 6u!nq do,s a/ Jl ":lUaLUUJaAO[ uBD!Jaw V aq:l Hl!q sqBJV aql 6u!dlaq paddols sa r uB3!JaW v aW!l lnoqB S.I! ),B41 laaJ a/ "lu!41 -awos uo S:lS!UO![!laJ-O3 s,auo LI]!/ aaJ[B O] aD!u s}4 'pueq JaLI]O a4] U O "[U!ULIO3 aw!}, #UOI B uaaq sBq. a^ow aq, sap!uow!B W wBqBJqv !qqJ aaBsnl" p!q3 ol Iu!pJoaav "aU!lOSBfi ;o UOlIB6 B O1 sal!w 0E uBql ssa I s! Dd-q UaAOJd asoq sJe3 fiu!^!Jp sa F lib ),SU!BfiB panss! aq plno (uoBBa!unw -WOaXa JO a;aJaap) waJa4:) e },Bql paJepap uoyBwepoJd aLll 'sa3JnosaJ [gJaUa aAJaS -uo3 ol paau aql :l PaJJnds 'sJe3 nxn I a^!Jp oq sa r" uo!6!laJ aql woJj 6u!lsno ABp -saupaA uo!lewepoJd :lu!o[ B panss! 0Jno3 le3!u!qqBJ) u!( 3 qa8 Lmojal pub a^!le -Masuo:) aql '/dta r UB3pauJ v JO JO],S!4 a4] U! luawa:le]s pau!qwo3 ;sJ!J sl! u I S-00lSe/It se9 lSuleli} uoTle)lununuo)x00 s00nss i lzno:) ,slq(fftl uJR S aua D puasaJd at I Ee paqala q 'Jaus p_ 'Jaadg 07 wvme wsl.leuJnof TuRljodlul souJ El1 'fiRpJalsafi lJno la(1RJ/ uJosSol asoi -IIRq puRJ# al 7e fiuouJaJa3 i ,.'sJaAeld s!uua:l JOj uadoaJ ilY aM uaqM "w'd [ I!lun 1BqqBLIS uo pasop aq II!M ata, 'pappB aq ,,'asJno3 JO,, ,,'S/Bp JaLI]O aLp, uo sJ!aql ,afi sJaJBa/ pI^BQ uaBe W a41 aI!4M,, 'p!Bs aL I ..'sABp -!J-i pue sBpsan/ 'puo W uo dn-sB6 ue:) sJaJBa .!eq:), aLLL,, 'sABp a),BuJa:ll B uo 3!lqnd leJaua6 alp o plos aq plno 'p!es aq 'aU!lOSBD ,,'poo6 LUaql W, )4 a^!6 o115u!oB w,i Mou os,, 'p!s a4 .,'a:!MaS-llnJ Joj 8u.d uaaq aAeq aldoad Jno jo ]sow, , a3!MaS-JlaS 6u!aq seq aql jo o,,lUO 41! 'IoI 6U.l JBd a4, &p00e00v su!00 JO eaJB Bq-uaAaS B U! pallElSU ! pjBq3!i 9 ]uap! aq o sdwnd au!loseB paJapJo "1!o sB4 a 4 p!BS uBwpa!J.4 S! leq pulH s/(epsan/uo JO:lBJad O ,,-BpIJOI__ I aHqo7 146!N IB!DUJO auo ou 1Bq, pue '39sauJo(3 LUOOJlSa N ,! uaq), J!qS puo::)aS 'JOS.Jad ns aq ,,'sa::)!Jd IBUOp, B3np3 IB3!Mqd pue ,sB I 3P, alq W 'JOpaJ!q LUBJ60 pBq I 'a^p, n3ax 3 a,B!3oss V SB sa!lnp 'aU!lad!d Jaq,o s!q q,. 6UOIB 'JaaU!6U 3 pBq I ],qSno wnaloJ},a d ja!4 3 o}, uBwpa!JJ. u!Me W pa,owoJd Jasar InBd paqsalejo,sa  JopaJ!Q aA!lnDax-=l ):)r Sl!BU "p!Bs wnBqaldd V 'aU!lOSB6 o u! aq plnOM Inplu aq auJ },!q pub xoq 'plod a JaM d!qsJaqWaLU aq:l lU!Llgnj Jl "1BMauaJ 4 DBa 4,,  Indue1 aaJJ auo apnpu! plno ,Bql s!41 plo), a4 JalB I pa3unouuB aJa SaA!}, Jnq aM -uau! d!qsJaquJaw MaI, J JOj6U!66!p 'xoq.puBs aq}, JaAO palle,su ! aq ol s'duB: JBa aA g a6BJo:ls JOJ paIUBJJB pub U! JaAODS!p ,,'[# pu.e4,!/,, paqqnp uaaq ,Bw ,Bqt sBq q3!q 'lla aql padde3 pBG pp!nb 'UOp, Bnl!s alp, Jo .15!(] pas!eJddB uaq 'uJnBqalddV s!ql JOj pa:)unouuv s0000/ua=Ul ":):2/' opuelaO W gO 00Jaaoa00.O,uek00 "DDF 7e 7quJaao lSOZUle dn BueJds :ii %., :